loading

tài liệu điện tử

[Các mỹ tự tặng phong cho Tôn thần]

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Thờ phụng. 2. Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản kê mỹ tự sắc phong cho vị Tôn thần qua các thời nhà Trần, Lê Đức Long, Dương Hòa, Phúc Thái, Khánh Đức, Thịnh Đức, Vĩnh Thọ, Cảnh Trị, Dương Đức, Chính Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Khánh, Cảnh Hưng, Chiêu Thống, Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Thành Thái, Khải Định

Top