loading

tài liệu điện tử

[Các mỹ tự ban cho các vị Tôn thần được phối thờ]

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Thờ phụng. 2. Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản kê mỹ tự vào năm Thiệu Trị 6 cho các vị: Ngọc nữ Thủy tiên Trang chính Từ thục Nghi phạm Trinh thuận U nhàn Tịnh nhất Công chúa; Trần triều Cung phi Tĩnh huệ Trinh thuần Phổ tế Diệu linh Uyển dung Ý đức Khổn phạm Phi chủ và niên hiệu Thành Thái năm đầu cho các vị: Một vị chính phi Nhàn uyển Dực bảo Trung hưng chi thần; một vị Trưởng nữ Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần

Top