loading

tài liệu điện tử

[Khoa nghi]

Mô tả vật lý : 36 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách chép lại các khoa cúng: Thỉnh chư vị tiên chúa, sám tạ thành hoàng

Top