loading

tài liệu điện tử

[Công văn thiện bản]

Mô tả vật lý : 111 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Tờ sớ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách ghi lại những bài sớ: Cầu tự, thành hoàng xã, triệu hồn, tiếp linh, thập điện (mười vị Diêm La Vương) tổng sớ, di đà biểu sám, thủy sám, Pháp hoa cầu thọ…

Top