loading

tài liệu điện tử

[Tứ thập nhất bản văn sớ điệp]

Mô tả vật lý : 94 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Tờ sớ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách mở đầu ghi lại mỹ tự ban cho các thần, phần tiếp theo ghi lại các bài tế văn được lưu tại đình dùng trong các lễ tiết như: bài văn tế dùng cho ngày mồng 10, mồng 7, mồng 8, mồng 9 giống nhau

Top