loading

tài liệu điện tử

[Sớ Trần triều]

Mô tả vật lý : 28 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Tờ sớ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại các thể sớ cúng đức Trần triều gồm: Đệ nhất Vương cô, Đệ nhị Vương cô, cung phi Tĩnh huệ Công chúa,... trong năm Mậu Tuất ở các tiết lệ trong năm

Top