loading

tài liệu điện tử

[Sớ văn]

Mô tả vật lý : 32 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Tờ sớ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại các thể sớ: Cúng Phật, sớ trình, sớ cúng ở dinh sở, sớ lễ thông dụng…

Top