loading

tài liệu điện tử

[Khoa cúng]

Mô tả vật lý : 176 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại các khoa cúng như: Tiếp linh; phát tấu; thỉnh phật; triệu linh; chúc thực; lục cúng (6 phẩm vật dâng cúng lên chư Phật của Thiền lâm; gồm (1) hoa, (2) hương lô (lò hương), (3) chúc (đèn nến), (4) thang (nước nóng), (5) quả và (6) trà; và các Bảng diễn âm: Kiểm sát trai, cô hồn; Quy sơn lễ giám kiều chuyển pháp luân khoa, cúng Phật Di đà Tây, cách bày biện bố trí các tòa; khoa Tạ quá

Top