loading

tài liệu điện tử

[Từ hàn cử ngu]

Mô tả vật lý : 142 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Mở đầu là bài "Từ Hàn cử ngu". Phần chính của sách ghi lại thể thức của các bài sớ như: Sớ dùng đầu năm mới, sớ lễ trời đất, sớ tiêu trừ bệnh tật, sớ cúng Phật dâng sao, sớ lễ Tam phủ, sớ tạ Long thần, sớ lễ nhị đẩu, hai thể sớ cầu tự, sớ cầu cho con mới sinh khó nuôi,...

Top