loading

tài liệu điện tử

[Giải kết đàn lược cung nghi]

Mô tả vật lý : 40 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Ân Thi. 2. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách ghi lại cách dựng đàn tràng, lễ nghi, các phẩm vật cúng giải oan bạt độ, giải oan cắt kết, cầu siêu giúp vong linh siêu thoát trong bảy bảy bốn mươi chín ngày

Top