loading

tài liệu điện tử

[Thành hoàng chúc văn]

Mô tả vật lý : 34 tr.

Chủ đề : 1. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chúc văn ba vị Thành hoàng từ ngày mồng 10 đến ngày 28, hết tiệc đưa thần về, cáo văn theo lệ tháng 8, tế văn ngày giỗ chính, văn tế ở miếu vào ngày Thường tân

Top