loading

tài liệu điện tử

[Văn tế]

Mô tả vật lý : 20 tr.

Chủ đề : 1. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài văn tế vào các ngày sinh, ngày hóa các tiết lệ được tế tại đình

Top