loading

tài liệu điện tử

[Tiền tế gia cáo văn]

Mô tả vật lý : 80 tr.

Chủ đề : 1. Văn tế.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi lại các thể văn của bài văn tế như: Giá thú tế văn có 7 thể, môn sinh tế tiên sinh thê văn, môn sinh tế tiên sinh thiếp văn, môn sinh tế nhạc phụ tiên sinh tế văn, môn sinh tế tiên sinh tế văn, xuân đường tế văn

Top