loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

河中社單詞

Năm xuất bản : Tự Đức

Mô tả vật lý : 14 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập đơn từ giải việc các việc kiện tụng, các việc thuế khóa của xã Hà Trung thời Tự Đức

Top