loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

河中社地簿

Mô tả vật lý : 95 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Địa bạ xã Hà Trung, bị rách nhiều trang đầu nên không rõ thời gian lập

Top