loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

陳族祭文

Năm xuất bản : Nhâm Tuất

Mô tả vật lý : 29 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Họ Trần -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Văn cúng của họ Trần, lập ngày 20 tháng giêng năm Nhâm Tuất

Top