loading

tài liệu điện tử

青陽邑開徵田詞

Mô tả vật lý : 4 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản nháp về việc khai trưng ruộng của ấp Thanh Dương

Top