loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽坊分定地界詞

Năm xuất bản : Gia Long

Mô tả vật lý : 48 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập đơn từ về việc phân định địa giới phường Hoa Dương. Trải các năm Gia Long

Top