loading

tài liệu điện tử

青陽邑田土詞

Mô tả vật lý : 4 tr.

Chủ đề : 1. Đất -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập đơn từ về ruộng đất của ấp Thanh Dương

Top