loading

tài liệu điện tử

花陽邑券例

Mô tả vật lý : 10 tr.

Chủ đề : 1. Làng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Luật tục -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập khoán lệ của ấp Hoa Dương

Top