loading

tài liệu điện tử

花陽邑單詞

Mô tả vật lý : 38 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ. 2. Thuế -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập gồm các biên nhận nộp thuế, các đơn từ về địa giới của ấp Hoa Dương

Top