loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

青陽邑開死詞

Năm xuất bản : 1875

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Chết -- Tình trạng pháp lý, luật.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giấy khai tử cho người dân trong ấp của Lý trưởng Nguyễn Văn Nguyên. Ngày 19 tháng 7 năm Tự Đức thứ 28

Top