loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽邑開民數簿

Năm xuất bản : 1849

Mô tả vật lý : 8 tr.

Chủ đề : 1. Dân số -- Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sổ kê khai dân số của ấp Thanh Dương. Ngày 29 tháng 10 năm Tự Đức thứ 2

Top