loading

tài liệu điện tử

花陽邑開田稿摺

Mô tả vật lý : 14 tr.

Chủ đề : 1. Đất -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập đơn thảo khai ruộng của ấp Hoa Dương, không có niên đại

Top