loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

青陽邑登籍逃詞

Năm xuất bản : Thiệu Trị

Mô tả vật lý : 33 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập gồm các đơn xin đăng tịch và khai đào vong của ấp Thanh Dương. Trải các năm Thiệu Trị

Top