loading

tài liệu điện tử

[Thương ước Việt Pháp]

Mô tả vật lý : 44 tr.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản sao chép Thương ước Việt Pháp năm 1874

Top