loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽坊地界詞

Năm xuất bản : Minh Mạng

Mô tả vật lý : 30 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập gồm các văn bản xoay quanh về việc phân định địa giới ấp Hoa Dương. Năm Minh Mạng thứ 14 và 15

Top