loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

青陽邑開民數詞

Năm xuất bản : 1861

Mô tả vật lý : 10 tr.

Chủ đề : 1. Dân số -- Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập kê khai các hạng dân số của ấp Thanh Dương. Tự Đức năm thứ 14

Top