loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽邑開民數詞

Năm xuất bản : Minh Mạng

Mô tả vật lý : 86 tr.

Chủ đề : 1. Dân số -- Thống kê.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập kê khai các hạng dân số của ấp Hoa Dương. Trải các năm Minh Mạng

Top