loading

tài liệu điện tử

青陽邑開詞簿

Mô tả vật lý : 26 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập gồm bản khai ruộng đất, đăng tịch cho dân, khai đào vong…của ấp Thanh Dương, trải các năm Thiệu Trị và Tự Đức

Top