loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

青陽邑開田詞

Năm xuất bản : Thiệu Trị

Mô tả vật lý : 12 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập khai ruộng của ấp Thanh Dương vào các năm Thiệu Trị 2, và 3

Top