loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽村見耕簿

Năm xuất bản : 1659

Mô tả vật lý : 8 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sổ ruộng canh tác thôn Hoa Dương, lập năm Cảnh Trị thứ 7

Top