loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

青陽邑地界詞

Mô tả vật lý : 3 tr.

Chủ đề : 1. Đơn từ.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tờ trình bày của thôn Diên Lộc cho ấp Thanh Dương về việc cắm lại mốc địa giới giữa ruộng phía tây hồ sen của thôn và ruộng tư của ấp, vì cột cắm lâu ngày đã bị hư hoại rồi.

Top