loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽坊田土簿

Năm xuất bản : Gia Long

Mô tả vật lý : 32 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sổ ruộng đất của phường Hoa Dương, lập vào các năm Gia Long 10 và 14

Top