loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

花陽邑田土著簿

Mô tả vật lý : 10 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản sao trước bạ nộp thuế ruộng đất ở xứ Chằm Niên thuộc ấp Hoa Dương. Ngày 25 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 14

Top