loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

[Địa đồ làng Thanh Dương]

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Địa đồ làng Thanh Dương

Top