loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

延禄村鄉簿

Năm xuất bản : Quý Tỵ

Mô tả vật lý : 34 tr.

Chủ đề : 1. Địa bạ -- Việt Nam -- Huế -- Phú Vang. 2. Phú Vang (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hương bạ thôn Diên Lộc, phụng sao vào ngày 25 tháng 11 năm Quý Tỵ

Top