loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

阮廷族譜第一卷

Mô tả vật lý : 124 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Nguyễn Đình -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Nguyễn Đình, quyển 1, phụng tu vào ngày 22 tháng 9 năm Giáp Ngọ, chép từ đời thứ 1 trở đi

Top