loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

阮登族譜

Nơi xuất bản : 42 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Nguyễn Đăng -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Nguyễn Đăng, chép từ đời thứ 12 đến 15, không rõ thời gian chép

Top