loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

阮公族譜

Mô tả vật lý : 92 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Nguyễn Công -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 3. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Nguyễn Công, chép đời thứ 1 đến đời thứ 10, bản Quốc ngữ

Top