loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

陳維族譜系

Mô tả vật lý : 111 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Trần Duy -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Trần Duy, chép từ đời thứ 1, bị rách trang đầu nên không rõ thời gian phụng tu

Top