loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

陳族譜系

Mô tả vật lý : 79 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Trần -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Trần, chép từ Thủy tổ đời thứ 1 cho đến đời thứ 18

Top