loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黎族譜系

Mô tả vật lý : 78 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Lê -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Lê, chép từ đời thứ 1 là ngài Thủy tổ Khai canh Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ, Hương Bát hầu, sắc phong Dực bảo Trung hưng, gia tặng Đoan túc Tôn thần

Top