loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黎族譜系

Mô tả vật lý : 18 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Lê -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Lê, không rõ chép từ năm nào, chép từ ngài Tiên tổ khảo Lê quý công, tên húy là Minh

Top