loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黄成族譜系

Mô tả vật lý : 18 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Hoàng Thành -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Hoàng Thành, phụng tu vào ngày 13 tháng 9 năm Việt Nam Dân chủ Công hòa, chép từ tổ đời thứ 1 là ngài Hoàng Thành Lục

Top