loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

裴族派譜

Mô tả vật lý : 74 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Bùi -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền.

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Bùi, phả phái, chép từ đời thứ 11 trở đi

Top