loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

阮族家譜

Mô tả vật lý : 24 tr.

Chủ đề : 1. Nguyễn Văn Đán -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 3. Họ Nguyễn -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 4. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Nguyễn, do cháu là Nguyễn Văn Đán phụng tu vào ngày 19 tháng 9, chép bằng song ngữ

Top