loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

授梅家禮

Mô tả vật lý : 32 tr.

Chủ đề : 1. Cúng tế -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách Thọ Mai Gia Lễ, sách quy định các nghi thức cúng tế trong nhà

Top