loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

黎族家譜第壹派

Mô tả vật lý : 32 tr.

Chủ đề : 1. Gia phả -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 2. Họ Lê -- Việt Nam -- Huế -- Phong Điền. 3. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gia phả họ Lê phái 1, chép vào ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất, chép từ đời thứ 15 trở đi

Top