loading

Hán Nôm tài liệu điện tử

嗣德御製詩

Mô tả vật lý : 1 tr.

Chủ đề : 1. Tự Đức,$cVua Việt Nam, 1829-1883. 2. Chế. 3. Phong Điền (Huế, Việt Nam).

Tài liệu này phục vụ hạn chế.
Vui lòng liên lạc thủ thư tại Phòng đọc Hán Nôm/Hạn chế, Thư viện KHTH TP.HCM

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thơ ngự chế của vua Tự Đức

Top